اندیشه نو
درصد کمی از انسان ها نود سال زندگی میکنند،ما بقی یک سال را نود بار تکرار میکنند!
درباره وبلاگ


کانون دانشجویان افغانستانی دانشگاه پیام نور کرج واحد هشتگرد(اندیشه نو)
فعالیت این وبلاگ صرفا تحلیل و نقدی بر اخبار و مسائل پیرامون دانشجویان پناهنده افغانستانی است

درصورت تمایل به همکاری باما تماس بگیرید.
f.qasemi73@gmail.com

مدیر وبلاگ : علیرضا کریمی
یکشنبه 31 خرداد 1394 :: نویسنده : فاطمه قاسمی
ﺗﻘﺎﺭﻥﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ... ﭼﻪ ﺷﻮﺩ !!!
ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﯿﺸﻪ ...
ﭼﻘﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﯾﺠﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﯾﺠﻮﺭﺍﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻤﻠﻪ !!
ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺩﭼﺎﺭﻧﺪ !!
ﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻮﺩ ، ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺴﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ؟
ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺯﺩﻩ ، ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺁﻣﺪﻩ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺷﺐ ، ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ، ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺍﻥ
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ، ﺩﺭﺱ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﻣﺜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﻭ ﺳﻪ
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺟﺒﺮ ﻭ ﻫﻨﺪﺳﻪ ، ﮔﺎﻭ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ ، ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻤﺶ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻢ ، ﻭﺍﯼ ﺩﮔﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ، ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﺼﺐ ﺳﺰﺍﯼ ﺍﻭ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺪﺭ ، ﻋﺬﺭ ﭘﺴﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺭﻓﺘﻪ ﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺁﺑﺮﻭ ، ﻟﯿﮏ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻭ
ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻦ ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ؟
ﺗﻮﭖ ﺷﺪﻡ ﺷﻮﺕ ﺷﺪﻡ ، ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺷﺪﻡ
ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯽ ، ﺑﺎﺯ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ! —
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 خرداد 1394 :: نویسنده : فاطمه قاسمی
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ
ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﮏ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻬﺘﺮ، ﺭﻓﺎﻩ
ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺳﺖ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﻓﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ، ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺯ
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻫﺎ ﺍﺳﺖ?دوستان لطفا نظر بدین راجب این موضوع
                                باتشکر
نوع مطلب : اخبار مهاجرین و پناهندگان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 خرداد 1394 :: نویسنده : فاطمه قاسمی

بسم الله النور

سلام به ماه خدا…
سلام به ماه دلدادگی…
سلام به ماه رمضان …

بارالها:سفره برکتت را گشوده ای تا من میهمانت شوم ای کاش قدر میزبان را بدانم . صدایی می اید ! اری صدای دفهای  فرشتگان است ، در اسمان شوری برپا شده است ، هیاهویی بپا شده است ، میلیاردها موجود انسان نما متوجه اتفاقی شده اند و آن ماه میهمانی خدا است . دلها یادش کرده اند  صدایش میکنند ، نور را نشان همه میدهند ،  30روز عاشقی و عشق بازی در راه است ، اما در این طریق همه حرمت میزبان را نگه خواهند داشت .

و من هنوز در کنار مسیر جاده ی منتهی به خدا در مانده ام  و منتظرم تا کسی دستم را بگیرد . الهی! توفیق ده رمضان امسال نامهای زیبات از همه وجودم برخیزه…. فرصت ده رمضان امسال شب قدر را قدر بدانم و درک کنم …. توفیق ده وقت سحر لحظه دلدادگیم باشد…. از لحظه سحر تا افطار تنها ذکرم برای تو باشد لحظه اخر غرق دروجودت  شوم…. عید فطر با تمام وجود حس کنم که 11 ماه باقی مانده را هم رمضان خواهم دانست…. خدایا! کمکم کن ماه رمضان امسال برای من هم ماه رمضان باشد و 11 ماه باقی مانده رمضانی بمانم……………….. 

خدایا در این ماه فرج آقا امام زمان (عج) را نزدیک بفرما 

آمین یا رب العالمین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

Image result for ‫گل‬‎

زغال های خاموش را کنار زغال های روشن می گذارند تا روشن شود .

چون همنشینی اثر دارد...ماهم مثل همان زغال های خاموشیم .اگر کنار افرادی بشینیم که روشن اند که گرما و حرارتی دارند ماهم به طبع آنها نور و حرارت و گرما پیدا می کنیم .

پس آدمی انتخاب کنید که به شما انرژی بخشد!!

ممنون از همه باحالا وباانرژی ها

و ممنون ازینکه مارو همراهی میکنید و من رو تحمل کردین

و این هم از  اخرین پست من

تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگیست ...

همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکمل می گیرد...

ماباید از درون خودرا بشکنیم تا شخصیت جدیدی متولد شود.

دنیا هفت رو دارد .

۱.خوشی و سرور

۲. ناخو.شی و اندوه.

۳.عافیت و تندرستی.

۴.موفقیت و کالمیابی.

۵.بخشش و آومرزش.

۶.احترام و محبت.

۷.چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها.

از خدای مهربان می خواهم اولی را نصیب شماکند و دومی را ازشما دور کند و باسومی شمارا بپوشاند وچهارمی را در مسیرتان قرار بدهد و پنجمی را از فضل کرمش به شما ببخشد واما ششمی از طرف من تقدیم به شما دوستان

و هفتمی را هم از شما درخواست دارم....

با تشکر علیپور

Image result for ‫خدانگهدار‬‎


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات